ವಲಯವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಪೂರ್ವ ವಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೆ.ಆರ್. ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು 22975801/F-25588242 9480685619 report.jceast@rediffmail.com
ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಬಾಬು ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು 22975801 9480683138 dceast@rediffmail.com
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 22975808 9480684531 bbmpceeast@gmail.com
ಡಾ. ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ 22975852 9480684214 hoeastbbmp@gmail.com
ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು 22975648 /F-2975601 9480685411 report.jcwest@rediffmail.com
ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು 23464648 9480683467 dcwest@gmail.com
ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 22975608 9113041982 report.cewest@rediffmail.com
ಡಾ. ಮನೋರಂಜನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ(I/C) 22975650/22975603 9480683928 howestbbmp@gmail.com
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಡಾ. ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು 22975701 9480685540 report.jcsouth@rediffmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆರ್. ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು 22975731 9480684080 dcsouth.bbmp@gmail.com
ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 22975708 9480685379 cesouthbbmp@gmail.com
ಡಾ. ಮನೋರಂಜನ್ ಹೆಗಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ 22975750 9480683928 hhosouth@gmail.com
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸಿ. ಜಗದೀಶ್ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು 28604652/ F-28600954 9480683192 report.jcrr@rediffmail.com
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶಿವೇಗೌಡ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು 28603827 9480683185 dcrrnagarzone@gmail.com
ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(I/C) 28606204 9113041982 cerrn@gmail.com
ಡಾ. ಮನೋರಂಜನ್ ಹೆಗಡೆ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ 28601851 9480683928 moh.health.rrn@gmail.com
ಮಹಾದೇವಪುರ ವಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಶ್ರೀ ಆರ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು 28511166 9480685645 jcmpura@bbmp.gov.in
ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ.ಎಂ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು 28512229 9480685844 bbmp.dcmdpura@gmail.com
ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 25614415 9480683601 bbmpcemdpura@gmail.com
ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ - 9480683932 bbmpdho.mdp@gmai.com
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಶ್ರೀ ಎಂ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು 25732628 9480683433 report.jcbom@rediffmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎನ್. ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು 25735608 9480684171 dcbommanahalli2014@gmail.com
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(I/C) 25735391 9480685348 report.cebom@rediffmail.com
ಡಾ ಜಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ - 9480683473 bommanahalliho@gmail.com
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು 22975901 9036828015 jcdasarahalli1@gmail.com
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಬಾಬು ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು(I/C) 22975906 9449276306 dcdasarahalli1@gmail.com
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ .ಎನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 22975903 9480683190 bbmpcedz@gmail.com
ಡಾ. ಸುರೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ 28394909 9480683673 mohdas55@gmail.com
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಡಿ.ಆರ್. ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು 22975949 / 22975942 8296870597 jcyel.bbmp@gmail.com
ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು 22975935 9480685227 dcyel.bbmp@gmail.com
ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 22975944 9480684473 chiefengineerynk@gmail.com
ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ - 9480683674 moh.ynk@gmail.com