2015-16 & 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರವಾನಗಿಯ ಪಟ್ಟಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ಜನವರಿ-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
- ಜನವರಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ
ಮಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್
ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್
ಮೇ ಮೇ
ಜೂನ್ ಜೂನ್
ಜುಲೈ ಜುಲೈ
ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್
ನವೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್