ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ವಲಯ ಪ್ರಕಾರ) ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 080-22975750
ಪೂರ್ವ ವಲಯ 080-22975850 / 080-22975852
ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 080-22975650
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ 080-25736702
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ 080-28600208
ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯ 080-28510864
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ 080-22975909
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ 080-23626443

(ಸಮಯ 10:00 AM ರಿಂದ 5:30 PM)
ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಬಿಎಂಪಿ-ಐಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 080-23365007