ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ / ವಿಭಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ ವಿಭಾಗ E.E/(BTM)/AE/e-proc/07/2020-21 Various Engineering Works 21/11/2020 05/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ ವಿಭಾಗ E.E/(BTM)/AE/e-proc/06/2020-21 Various Engineering Works 20/11/2020 04/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ, ಮಹದೇವಪುರ ವಿಭಾಗ EE/SWD/MDP/TEND/01/2020-21 1. Construction of RCC retaining wall to SWD at medahalli
2. Construction of RCC bridge to SWD across channasandra Road Near Rampura Lake
20/11/2020 05/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ವಿಭಾಗ EE/KRP/TND/29/2020-21 Various Engineering Works 20/11/2020 02/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ವಿಭಾಗ EE/KRP/TND/30/2020-21 Various Engineering Works 20/11/2020 02/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ EE/SWD/South/TEND/03/2020-21 1. Comprehensive developments to SWD in basavanagudi constituency (two cover)
2. Construction of RCC retaining wall to tertiary Storm Water Drain at Mysore Road near Satellite Bus Stand Maszid in ward no- 157 (Reserved for SC, single cover)
19/11/2020 25/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ವಿಭಾಗ EE/KRP/TND/28/2020-21 Various Engineering Works 19/11/2020 30/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ EE/SWD/RR-Z/TEND/04/2020-21 Various Engineering Works 18/11/2020 04/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ EE/RI-WEST/TEND/02/2020-21 Consultancy services for construction, supervision, Project Management Consultancy and Quality Control for the work of improvement to drain, footpath and Asphalting to selected Arterial, Sub-Arterial Road and other connecting roads in West Zone 17/11/2020 - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ (ವಿದ್ಯುತ್), ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ EE(Ele)/W/TN/GL/03/2020-21 Various Engineering Works 17/11/2020 24/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ವಿಭಾಗ EE/KRP/TND/27/2020-21 Various Engineering Works 17/11/2020 25/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಮಹದೇವಪುರ ವಿಭಾಗ EE/MDP/TN-/14/2020-21 Various Engineering Works 13/11/2020 25/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ವಲಯ EE/RI/RRN/TEND/02/2020-21 One time De silting of drains in Magadi road, Outer Ring Road and Other Important Roads. 13/11/2020 20/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ EE/BTP/BBMP/E-PMT/09/2020-21 Various Engineering Works 12/11/2020 26/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ EE/RI-South/TEND/03/2020-21 Annual Maintenance of Arterial and sub Arterial roads including desilting of road side drains/near kerbs, corners, on footpaths and shoulder drains including repairs to drains and re-leveling of formation of footpaths, Realignment of kerb stones. Replacement of drain covering slabs and kerb stones, maintenance of roads under flyovers and underpasses and conveying the Silt/Debris/Solid Waste/tree vegetation to approved locations within BBMP limits pertaining to Road Infrastructure-South Division 11/11/2020 25/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ EE/RI-Bom/TEND/02/call-2/2020-2021 Annual Maintenance of Arterial and sub Arterial roads including footpaths in Bommanahalli Constituency area of RI-Bommanahalli Division for the year 2020-21 09/11/2020 24/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ (ವಿದ್ಯುತ್), ಪೂರ್ವ ವಲಯ BBMP/EE/ELE/East/TEND/10/2020-21 Rate contract for implementation of Energy Efficiency Measures in public Street Lighting System in Bengaluru under shared saving in BBMP- Infrastructure gap. 09/11/2020 21/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ವಿಭಾಗ EE/RI/RRN/TEND/01/call-2/2020-2021 Annual Maintenance of Arterial and sub Arterial roads including footpath excluding potholes in Rajarajeshwari & Yeshwanthpura assembly Constituency area of RI-RRN Division. 06/11/2020 18/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ EE/RI-WEST/TEND/04/20-21 Annual Maintenance of Arterial and sub Arterial roads including footpath area of RI-West Division 06/11/2020 17/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ) BBMP/2020-21/IND626 For COVID-19 Management Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike invites Short term tenders from eligible bidders for the following :
 • Supply of BLS ambulances on rental basis for BBMP zones.
 • Supply of Hearse Vans on rental basis for BBMP
 • Supply of Light Commercial vehicles on rental basis for BBMP
 • 23/10/2020 02/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  21 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/22/2020-21 Various Engineering Works 23/11/2020 05/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  22 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/21/2020-21 Various Engineering Works 23/11/2020 05/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  23 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ-6, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ EE-6/SWM/TEND/02/2020-21 Supply of self propelled mechanical sweeping machines of not less than 5 Cum dust collecting capacity with vacuum suction system including Hook loader of minimum 18 GVW along with operation and maintenance for a period of 7 years and to be purchased backed by the agency (BBMP reserves the right to sell) 20/11/2020 15/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  24 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಮಹದೇವಪುರ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/MD/TEND/15/2020-21 Various Engineering Works 18/11/2020 02/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  25 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ EEP(S)/E-Procu/35/2020-21 Installation Of Dr.Rajkumar Bronze Statue in ward number 167- Yediyur 17/11/2020 27/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  26 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ ವಿಭಾಗ E.E/(BTM)/AE/e-proc/05/2020-21 Various Engineering Works 13/11/2020 21/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  27 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ(ವಿದ್ಯುತ್), ಪೂರ್ವ ವಲಯ BBMP/EE/ELE/East/TEND/11/2020-21
 • Providing LED lights and other works at Kanakadasa Park in ward no 112 (Only for SC) 2nd call
 • Providing telephone main distribution frame and upgradation telephone wiring system at public utility building in ward number 111
 • Providing and repairing of Main Control PCB Board of 2nd lift machine in PUB building MG Road ward number 111
 • 12/11/2020 19/11/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  28 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ EE/CMP/TEND/E-Proc/18/20-21
 • Construction of BBMP Building at Sangam Circle Hosahalli main road in JJR Nagar Ward No 136
 • Construction of block work plastering flooring and other interior works to BBMP building at Sangam Ccircle Hosahalli main road in JJR Nagar ward no 136
 • 26/11/2020 15/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  29 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ (ಯೋಜನೆ-ಪೂರ್ವ) EE/Project/East/08/2020-21
 • Improvements to parks and other development works at Ward No. 19
 • Improvements of park other development grill, Pathway and Borewell works in Ward No. 27
 • 26/11/2020 03/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  30 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ EE(GRN)/TN/GL-15/2020-21 Various Engineering Works 25/11/2020 05/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  31 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ EE(GRN)/TN/GL-14/2020-21 Various Engineering Works 25/11/2020 07/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  32 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ ವಿಭಾಗ E.E(BTM)/AE/e-proc/08/2020-21 Various Engineering Works 30/11/2020 08/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  33 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ ವಿಭಾಗ E.E(BTM)/AE/e-proc/09/2020-21 Various Engineering Works 30/11/2020 14/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  34 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/BSD/TEND/11/2020-21 Various Engineering Works 26/11/2020 21/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  35 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ EE/BTP/BBMP/E-PMT/10/2020-21 Various Engineering Works 24/11/2020 09/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  36 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ EE/RI-West/TEND/05/2020-21 Improvement to Bangalore University Road from Nagarabavi circle to Gandhi Bhavan in ward number 128 govindarajanagara Constituency RI - West Zone Package No - WZ 2019-20(06) 25/11/2020 05/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  37 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/25/2020-21 Various Engineering Works 10/12/2020 23/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  38 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/24/2020-21 Construction CC drain and other development works at 6th cross construction of road Footpath and Bagalgunte 9th 10 Cross Roads. Drilling of borewells and pipelines at selected area of and construction and repairs UGD in Bagalagunte ward no 14 in Dasarahalli Assembly Constituency 27/11/2020 11/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  39 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/23/2020-21
 • Providing and Installation of CC camera in sensitive and important places of Shivanandanagara, Friends Colony and Mayura Nagara in Ward No. 71
 • Providing CC camera in Ward No. 15 T. Dasarahalli
 • 27/11/2020 11/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  40 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ EEP(S)/E-Procu/37/2020-21 Various Engineering Works 27/11/2020 18/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  41 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ EEP(S)/E-Procu/38/2020-21 Various Engineering Works 30/11/2020 31/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  42 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ವಲಯ BBMP/EE/Proj/RRN/TEN/15/2020-2021 Providing Medical equipments to Maternity Hospital in Yeshwanthapura at Ward No. 37 08/12/2020 22/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  43 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ವಲಯ BBMP/EE/Proj/RRN/TEN/16/2020-2021 Additional works to Indoor Stadium in NGEF Layout in Ward Number 129 R.R Nagar constituency 07/12/2020 22/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  44 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ವಿಭಾಗ EE/MLP/TEND/E-PROC/08/2020-2021
 • Development of roads and drains in SC/ST areas in ward number 44 Marappanapalya
 • Providing and fixing CCTV camera and other development works in NGO's Colony Chandranagara Kuvempu road and surrounding area in ward number 74 Shakthiganapathinagara Annexure - 2 SL.No.1205
 • 07/12/2020 23/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  45 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ವಿಭಾಗ EE/MLP/TEND/E-PROC/09/2020-2021 Various Engineering Works 26/11/2020 31/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  46 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ವಿಭಾಗ EE/MLP/TEND/E-PROC/10/2020-2021 Various Engineering Works 26/11/2020 31/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  47 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ EE/RI/South/TEND/04/2020-21 Various Engineering Works 27/11/2020 15/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  48 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಭಾಗ EE/SN/TEND/07/2020-21 Various Engineering Works 08/12/2020 21/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  49 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಮಹದೇವಪುರ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/MD/TEND/15/2020-21 Various Engineering Works (Tender Corrections) 01/12/2020 10/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  50 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/BD/Tend-05/2020-21 Various Engineering Works 30/11/2020 11/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  51 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/21/2020-21 Various Engineering Works 23/11/2020 05/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  52 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/22/2020-21 Various Engineering Works 23/11/2020 05/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  53 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ (ವಿದ್ಯುತ್), ಪೂರ್ವ ವಲಯ BBMP/EE/ELE/East/TEND/12/2020-21 Providing Street Light and Maintenance at Ward no. 18 02/12/2020 09/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  54 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ EEP(S)/E-Procu/39/2020-21
 • Providing Electrical Works to park and providing power savers switches to street lights in Basavanagudi constituency ward no 154 package no-1
 • Construction of community centre in Chandragupta Mourya play ground at 10th main road 5th block Jayanagara Shakambari Nagara ward no 179
 • Construction of Multipurpose community centre at Jai Bheem Nagara Madiwala Bangalore
 • 04/12/2020 22/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  55 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ EE/RI-Bom/TEND/03/call-3/2020-2021 Annual Maintenance of Arterial and sub Arterial roads including footpaths (excluding potholes)in Bommanahalli Constituency area of RI-Bommanahalli Division for the year 2020-21 02/12/2020 09/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  56 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ವಲಯ HS/RRN/PR/TENDER/06/2020-21
 • Landscape Development and Borewell drilling upgradation Jnanakshi Park Kenchenahalli BHEL Part-3 in R.R Nagar zone
 • Landscape Development and Upgradation Kenchenahalli Park in R.R Nagar Zone
 • 05/12/2020 14/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  57 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ EEP(S)/E-Procu/40/2020-21 Improvement and Repairs to BBMP Building and Development of parks in ward number 165 Ganesh Mandira 07/12/2020 28/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  58 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/CMP/TEND/19/2020-21
 • Improvements and development to drain and Footpath at 5th Cross from 1st main to 5th main at western side in ward jurisdiction in ward number 140
 • Improvements and development to drain and Footpath at 5th Cross from 1st main to 5th main at Eastern side in ward jurisdiction in ward number 140
 • 09/12/2020 08/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  59 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ ವಿಭಾಗ EE/BTM/Ae/E-PROC/10/2020-21 Various Engineering Works 14/12/2020 13/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  60 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ EEP(S)/E-Procu/40/2020-21 Improvement and Repairs to BBMP Building and Development of parks in ward number 165 Ganesh Mandira 07/12/2020 28/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  61 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಮಹದೇವಪುರ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/MD/TEND/16/2020-21 Developmental Works at Ward No.150 Bellandur Under P-3075 Bangalore District in Charge Minister's Discretionary Grant (Package - 01) 9 works 14/12/2020 28/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  62 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/DZ/EE/PD/TEND/03/2020-21 Providing security services and human resource to zonal office and other office buildings in Dasarahalli zone 05/12/2020 21/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  63 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ EE/BTP/BBMP/E-PMT/11/2020-21 Various Engineering Works 05/12/2020 18/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  64 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, BBMP/EE/DD/Ten/24/2020-21 Construction CC drain and other development works at 6th cross construction of road footpath and bagalagunte 9th 10 cross roads. Drilling of borewells and pipelines at selected area and construction and repairs UGD in bagalagunte ward no 14 in Dasarahalli Assembly Constituency 27/11/2020 11/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  65 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/26/2020-21 Various Engineering Works 18/12/2020 28/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  66 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ ವಿಭಾಗ EE/BTM/Ae/E-PROC/11/2020-21 Various Engineering Works 18/12/2020 18/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  67 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ ವಿಭಾಗ E.E/(BTM)/AE/e-proc/12/2020-21 Various Engineering Works 15/12/2020 24/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  68 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ EE(GRN)/TN/GL-16/2020-21
 • Consultancy services for preparation of DPR for the work of construction of multi speciality hospital at pantharapalya in ward number 131 Nayandahalli
 • Consultancy services for preparation of DPR for the work of additional construction of referral Hospital building in ward number 105( Phase -2)
 • 16/12/2020 30/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  69 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಎಂಪಿಇಡಿ-ಕೇಂದ್ರ EE(MPED-C)/Tend/04/CALL-5/2020-21 Financial assistance to Yelu Suthina Khote Saptha Mathruke Sahitha Aadishakti Temple Central Office BBMP 17/12/2020 31/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  70 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ವಲಯ BBMP/EE/Proj/RRN/TEN/17/2020-2021 Construction of shuttle badminton court at BBMP Layout in Hemmigepura ward number 198 17/12/2020 28/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  71 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ EE/RI-WEST/TEND/04/2020-21 Various Engineering Works 17/12/2020 21/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  72 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ವಿಭಾಗ EE/RNR/E-PROC/06/2020-21 Various Engineering Works 10/12/2020 28/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  73 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಭಾಗ EE/SN/Tend/08/2020-21 Various Engineering Works 24/12/2020 12/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  74 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಭಾಗ EE/SN/TEND/09/2020-21 Various Engineering Works 05/01/2021 20/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  75 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ EEP(S)/E-Procu/41/2020-21 Various Engineering Works 17/12/2020 12/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  76 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಚೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ EE/SWD/DHZ/TEND/04/2020-21 Providing Project Management Consultancy Services For Proposed Construction Of SWD U Shape Drain At Abbigere Police Station Road To Juice Factory In Ward No.12 22/12/2020 31/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  77 ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ BBMP /2020-21/IND652 Various Engineering Works 17/12/2020 28/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  78 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಎಂ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ(ಕೇಂದ್ರ-ವಿಭಾಗ) E.E/MPED(C)/QTN./04/20-21 Providing and fixing 2mm thick lead sheet sandwiching with 4/6 mm thick plywood over existing wooden shutters and frame of door & windows at X-ray room in BBMP hospitals 17/12/2020 24/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  79 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ RRND/EE/Tend/08/2020-21 Various Engineering Works 24/12/2020 11/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  80 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,(ವಿದ್ಯುತ್),ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ EE(Ele)/East/PR/450/2020-21 Regarding modernisation of kallahalli Crematorium in Ward no.79 22/12/2020 21/06/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  81 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ RRND/EE/Tend/07/2020-21 Construction of Arch and Providing interlocking tiles infront of Saibaba Temple and Construction of RCC Roof for Ramp near Ganesha Temple in ward no 17 and Widening and Improvements to Road from BEL Circle to Mathikere Flyover. 24/12/2020 11/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  82 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/25/2020-21 Various Engineering Works 10/12/2020 12/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  83 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ ,ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ವಲಯ BBMP/EE/Proj/RRN/TEN/18/2020-2021 Various Engineering Works 28/12/2020 13/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  84 ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,(ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-ಪೂರ್ವ) EE(P-E)/TEND/09/20220-21 Various Engineering Works 24/12/2020 02/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  85 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ EE(GRN)/PR/17/2020-21 Various Engineering Works 21/12/2020 02/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  86 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ EE/RRN/PR/453/2020-21 Various Engineering Works 24/12/2020 04/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  87 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/BSD/TEND/12/2020-21 Various Engineering Works 24/12/2020 06/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  88 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಭಾಗ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಮ.ವಿ)/ಕೋ.ಪ್ರ/08/2020-21 Various Engineering Works 23/12/2020 29/12/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  89 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ಮಹದೇವಪುರ ವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಕಾಅ/ಮವಿ/ಇ-ಪ್ರ/16/20-21 Various Engineering Works 05/01/2021 15/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  90 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ವಿಭಾಗ EE/MLP/E-PROC/GOODS/02/2020-21 Various Engineering Works 22/12/2020 15/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  91 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ EE(GRN)/TN/GL-18/2020-21 Various Engineering Works 28/12/2020 07/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  92 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ(ELE),ಪೂರ್ವ ವಲಯ BBMP/EE/ELE/East/TEND/13/2020-21 Various Engineering Works 28/12/2020 05/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  93 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ವಿಭಾಗ EE/MLP/E-PROC/GOODS/02/2020-21 Various Engineering Works 22/12/2020 15/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  94 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,MPED- ಕೇಂದ್ರ EE/MPED-C/TEND/11/2020-21 Various Engineering Works 26/12/2020 07/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  95 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ (MPED- ಕೇಂದ್ರ) EE(MPED-C)/Tend/12/2020-21 Various Engineering Works 02/01/2021 18/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  96 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಭಾಗ EE/SN/TEND/10/2020-21 ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು 26/01/2021 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಕ್ಷಾ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 111, ಶಾಂತಲನಗರ 2020-21ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 01/01/2021 08/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  97 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ RRND/EE/Tend/09/2020-21 Various Engineering Works 07/01/2021 25/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  98 ವಿಶೇಷಾ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಡಳಿತ) ರವರ ಕಛೇರಿ ,ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ ಹೆ.ನಿ. (ನ.ಯೋ) /ಪಿ.ಆರ್/652/2020-21 Various Engineering Works 24/12/2020 15/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  99 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ- ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿ. EE/RI/RRN/Tend/03-call-2/2020-21 Work of "Construction of grade Separator to Kengeri Outer ring road across Ullal main road". 04/01/2021 12/01/2021 View
  100 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ EE/RI/RRN/TEND/04/2020-21 Various Engineering Works 01/01/2021 16/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  101 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ EE/RRN/PR/467/2020-21 Various Engineering Works 06/01/2021 21/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  102 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ವಿಭಾಗ E.E/(BTM)/AE/e-proc/13/2020-21 Various Engineering Works 04/01/2021 11/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  103 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ವಿಭಾಗ E.E/(BTM)/AE/e-proc/14/2020-21 Various Engineering Works 04/01/2021 13/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  104 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/BD/Tend-06/2020-21 Various Engineering Works 11/01/2021 25/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  105 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ವಿಭಾಗ E.E/(BTM)/Je/e-proc/15/2020-21 Various Engineering Works 07/01/2021 21/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  106 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕಚೇರಿ,ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ EEP(S)/E-Procu/43/2020-21 Developmental works to Hindu Burnial ground in Karisandra ward no 166 (As per KW-3) 06/01/2021 22/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  107 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಕೋರಮಂಗಲ ಕಣಿವೆ-ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ,ಜಯನಗರ EE/SWD-Kormanagala/TEND/05/2020-21 Development and Rejuevation of Kormangala(K-100) valley from K.R.Market to Bellandur lake 11/01/2021 10/02/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  108 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ,ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ EE/CMP/TEND/E-Proc/20/20-21 Various Engineering Works 15/01/2021 25/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  109 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ,ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ EEP(S)/E-Procu/44/2020-21 Construction of Multi Level Car Parking at Gandhi Bazar Ward no 142 12/01/2021 15/02/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  110 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ ,ಶಾಂತಿನಗರ EE/SN/Tend/11/2020-21 Various Engineering Works 15/01/2021 21/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  111 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ , ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹದೇವಪುರ ವಿಭಾಗ . EE/MDP/TN-/17/2020-21 Various Engineering Works 20/01/2021 01/02/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  112 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ (ಯೋಜನೆಗಳು),ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯ . BBMP/EE(P)/MZ/TN/07/2020-21 Various Engineering Works 18/01/2021 28/01/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  113 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/28/2020-21 Various Engineering Works 29/01/2021 12/02/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  114 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ EE/RRND/TEND/10/20-21 Various Engineering Works 25/01/2021 01/02/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  115 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ BBMP/EE/DD/Ten/28/2020-21 Various Engineering Works 29/01/2021 12/02/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ