ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ, ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳು