ಶ್ರೀ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22237455, 080-22221286, 080-22975550

ಮೇಲ್ ಐಡಿ : comm@bbmp.gov.in

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 22223194