ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 01

ರಮೇಶ್.ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು) ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರ ಕಚೇರಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ


ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್

9480683407
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 02

ಮನೋಜ್ ಜೈನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವಾರ್ಡ್


9480685837
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 03

ಕೆ. ಶಿವೇಗೌಡ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಅಟ್ಟೂರು ಲೇಔಟ್


9480685844
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 04

ರಂಗನಾಥ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ


9480684473
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 05

ದೇವರಾಜು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆಪಶ್ಚಿಮ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಜಕ್ಕೂರು


9448970836
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 06

ಗುರು.ಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ.ಆರ್ .ಪುರ) ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಥಣಿಸಂದ್ರ


9448323311
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 07

ಪ್ರಕಾಶ್

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು- ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ


7483604767
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 08

ನಂದೀಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ


9535008008
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 09

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ


9480685805
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 10

ಶಿವಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ


7899212480
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 11

ಪ್ರಸನ್ನ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕುವೆಂಪುನಗರ


9844416237
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 12

ರವಿಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮಾರುತಿಸೇವಾನಗರ) ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ


9448676356
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 13

ಡಾ|| ಸುರೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಪಾಲನೆ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ


9480684487
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 14

ಭೀಮಾನಾಯಕ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಲಗ್ಗೆರೆ) ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಾಗಲಕುಂಟೆ


9972133650
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 15

ಅಶೋಕ್ ಹಿಂಡ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ


9035009919
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 16

ದಯಾನಂದ ಹೆಚ್.ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆಂಗೇರಿ) ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ


9632697666