ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು


22237455 / 22221286
comm@bbmp.gov.in
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್ ಪಿ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ & ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)


22975707
scfinbbmp@gmail.com spcomfin@bbmp.gov.in
ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಜೈನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)


22975551 / F-22124357
bbmpspecialcommissioner@gmail.com
spcommproj@bbmp.gov.in

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)


22975728 / 22975570
bbmpestate@gmail.com spcommest@bbmp.gov.in
ಶ್ರೀ ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)


22975552 / F22221280
addcomm.ad@gmail.com adcomadm@bbmp.gov.in
ಶ್ರೀ ರಂದೀಪ್ ಡಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು
(ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)


spcomswm@bbmp.gov.in
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಎಸ್. ಐ.ಎ.ಎಸ್

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು
(ಕಂದಾಯ)


spcomm-rev@bbmp.gov.in
ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್.ಜಿ., ಐ.ಎ.ಎಸ್

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು
(ಕಲ್ಯಾಣ)


spcomm-wel@bbmp.gov.in
ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಮದ್ದಿನೇನಿ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)

ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜ್ ಶೇರೇಗಾರ್

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)