ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುl


22975579 / 9480683140
hlc.legalcell@gmail.com
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಜಿ.

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು
(ಆಡಳಿತ)


22975549 / 9945846710
bbmplalc@gmail.com
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಹರೀಶ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
(ಆಡಳಿತ-1)


22975562 / 9845923449
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
(ಆಡಳಿತ-2)


22975562 / 9480684259
ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಎಮ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
(ಕಂದಾಯ)


22975555 / 9480683121
dcrevenue@gmail.com
ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್
ಬಾಬು

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು
(ಕಂದಾಯ)


9480683138
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.
ಅಮರೇಶ್

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು
(ಭೂಸ್ವಾಧೀನ & ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್)


22975694 / 9480354143
bbmpdclaq@gmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಚ್

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ
ಅಧಿಕಾರಿ


9480685968
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಮುಖ್ಯ
ಅಭಿಯಂತರು


22975558 / 9480683513
eictabbmp@gmail.com
ಶ್ರೀ ಸರ್ಫ್ ರಾಜ್ ಖಾನ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ/S.W.M)


22975591 / 9448111066
jcswmbbmp2@gmail.com
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
(ಹಣಕಾಸು)


22975698 / 9886645674
jcfinancebbmp@gmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಮತಕುಮಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು & ನೇಮಕಾತಿ)


9964105414
bbmp.advertisement@gmail.com
ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ. ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
(ಆಸ್ತಿ)


22975544 / 9731955336
bbmpestate@gmail.com
ಶ್ರೀ ಮಂಗಲ್
ದಾಸ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಸಾಂಖ್ಯಿಕ)


22975802 / 9480683189
jdstatistics10@gmail.com
ಡಾ. ನಿರ್ಮಲಾ
ಬುಗ್ಗಿ

ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕ್ಲಿನಿಕಲ್)


22112019 / 9480683907
chobbmp@gmail.com
ಡಾ. ಬಿ.ಕೆ.
ವಿಜೇಂದ್ರ

ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ)


22975516 / 9480685849
choph515@gmail.com