ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 03

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : ಅತ್ತೂರು ಬಡಾವಣೆ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 07

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : ಬೈಟಾರಾಯಣಪುರ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 12

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 13

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 14

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : ಬಾಗಲಕುಂಟೆ