ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ಐಓ ಸೂಚನೆ ವಿಷಯ ಪಿಡಿಎಫ್
8 19-12-2015 ಡಿಸಿಆರ್(ಕಂದಾಯ)ಪಿ.ಆರ್/4431/2015-16 ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಯ ಆದಾಯ ವಿಭಾಗದಡಿ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ನೋಟ