ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಪೂರ್ವ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

1.     

ಡಾ|| ಕೆ.ಸಿ. ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

22975801/F-25588242

9480683552

2.     

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಆರ್

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

22975801

9480684080

3.     

ಡಾ|| ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

22975852

9480684212

4.     

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

22975808

9480684531

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

5.     

ಶ್ರೀ ಪಿ ಆರ್ ಪಳಂಗಪ್ಪ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

22975648/22975601

9480685411

6.     

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

23464648

9739674405

7.     

ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟೆಗೌಡ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

22975608

9480683438

8.     

ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಎನ್ ಲೋಕೆಶ್

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ(I/C)

-

9480683515

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

9.     

ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಸ್.ಎನ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (I/C)

22975701

9480685230

10.   

ಶ್ರೀ ಎ ಅವಿನಾಶ್ ಬಾಬು

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

22975731

9480683138

11.   

ಡಾ|| ಮನೋರಂಜನ್ ಹೆಗಡೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

22975750

9480683928

12.   

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

22975708

9480685379

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

13.   

ಡಾ|| ಎಂ ಹೆಚ್ ತಿಟ್ಟೆಸ್ವಾಮಿ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

28604652/F-28600954

9845178106

14.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆರ್ವರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್  

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

28603827

9845631032

15.   

ಡಾ|| ಮನೋರಂಜನ್ ಹೆಗಡೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

28601851

9480683928

16.   

ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

28606204

9480683361

ಮಹಾದೇವಪುರ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

17.   

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (I/C)

285111166

9480684467

18.   

ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

28512229

9480683076

19.   

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (I/C)

25614415

9480683181

20.   

ಡಾ|| ಕಲ್ಪನಾ

ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

-

9480683932

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

21.   

ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

25732628/F-

9480683433

22.   

ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

25735608

9845178106

23.   

ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟೆಗೌಡ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (I/C)

25735391

9480683438

24.   

ಡಾ|| ಸುರೇಶ್

ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

-

9480684213

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

25.   

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ

 ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

22975901

9480684467

26.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

22975906

9480684171

27.   

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೆಗೌಡ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

22975903

9480685348

28.   

ಡಾ|| ಸುರೇಂದ್ರ

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

28394909

9480683673

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

29.   

ಡಾ|| ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

22975949/22975942

9480685228

30.   

ಶ್ರೀ ಶಿವೇ ಗೌಡ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

22975935

9480685227

31.   

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

22975944

9480683181