ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಪೂರ್ವ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1.     

ಡಾ|| ಅಶೋಕ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

22975801/F-25588242

9036828015

report.jceast@rediffmail.com

2.     

ಶ್ರೀ ಎನ್ ರಾಜು

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

22975801

-

dceast@rediffmail.com

3.     

ಡಾ|| ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

22975852

9480684212

hoeastbbmp@gmail.com

4.     

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

22975808

9480684531

bbmpceeast@gmail.com

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

5.     

ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ ಬಸವರಾಜು

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

22975648/22975601

9480685411

report.jcwest@rediffmail.com

6.     

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

23464648

9480683467

dcwest@gmail.com

7.     

ಶ್ರೀ ಆರ್ ವಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

22975608

9480684295

report.cewest@rediffmail.com

8.     

ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಎನ್ ಲೋಕೆಶ್

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ(I/C)

22975650/22975603

9480683515

howestbbmp@gmail.com

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

9.     

ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಭಾಆಸೇ

ಆಪರ ಆಯುಕ್ತರು

22975701

9480685540

report.jcsouth@rediffmail.com

10.   

ಶ್ರೀ ಎ ಅವಿನಾಶ್ ಬಾಬು

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

22975731

9480683138

dcsouth.bbmp@gmail.com

11.   

ಡಾ|| ಮನೋರಂಜನ್ ಹೆಗಡೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

22975750

9480683928

hhosouth@gmail.com

12.   

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

22975708

9480685379

cesouthbbmp@gmail.com

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

13.   

ಡಾ|| ಎಂ ಹೆಚ್ ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

28604652/F-28600954

9480683192

report.jcrr@rediffmail.com

14.   

ಶ್ರೀ  ಜಗದೀಶ್ ಎನ್ ಸಿ.

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

-

9845631032

dcrrnagarzone@gmail.com

15.   

ಡಾ|| ಮನೋರಂಜನ್ ಹೆಗಡೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

28601851

9480683928

moh.health.rrn@gmail.com

16.   

ಶ್ರೀ ಆರ್ ವಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (I/C)

28606204

9480684295

cerrn@gmail.com

ಮಹಾದೇವಪುರ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

17.   

ಶ್ರೀ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾಆಸೇ 

ಆಪರ ಆಯುಕ್ತರು

28511166

9480685464

jcmpura@bbmp.gov.in

18.   

ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

28512229

9480683076

bbmp.dcmdpura@gmail.com

19.   

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (I/C)

25614415

9480683601

bbmpcemdpura@gmail.com

20.   

ಡಾ|| ಕಲ್ಪನಾ

ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

-

9480683932

bbmpdho.mdp@gmai.com

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

21.   

ಶ್ರೀ ವಿ.ಎನ್ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

25732628/F-

9480683433

report.jcbom@rediffmail.com

22.   

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

25735608

9480684567

dcbommanahalli2014@gmail.com

23.   

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೆಗೌಡ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (I/C)

25735391

9480685348

report.cebom@rediffmail.com

24.   

ಡಾ|| ಸುರೇಶ್

ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

-

9480684124

hgdsuresh1@gmail.com

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

25.   

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ

 ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

22975901

9480684467

jcdasarahalli1@gmail.com

26.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

22975906

9480684171

dcdasarahalli1@gmail.com

27.   

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

22975903

9480683190

bbmpcedz@gmail.com

28.   

ಡಾ|| ಸುರೇಂದ್ರ

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

28394909

9480683673

mohdas55@gmail.com

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

29.   

ಡಾ|| ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

22975949/22975942

9480685228

jcyel.bbmp@gmail.com

30.   

ಶ್ರೀ ಶಿವೆ ಗೌಡ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು

22975935

9480685227

dcyel.bbmp@gmail.com

31.   

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

22975944

9480683181

chiefengineerynk@gmail.com

 32.

ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ

ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

-

9480683673

moh.ynk@gmail.com