ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. 198 ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಗಳ ನಡವಳಿಗಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್  2018

ಜನವರಿ 2019

ಫೆಬ್ರವರಿ 2019
ಮಾರ್ಚ್-2019
ಏಪ್ರಿಲ್-2019
ಮೇ-2019
ಜೂನ್-2019
ಜುಲೈ-2019
ಆಗಸ್ಟ್-2019
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019
ನವೆಂಬರ್-2019
ಡಿಸೆಂಬರ್-2019
ಜನವರಿ-2020
ಫೆಬ್ರವರಿ-2020
ಮಾರ್ಚ್-2020

 

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 08-05-2019

ಪಾಲಿಕೆಯ 198 ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ನಕ್ಷೆ

ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಡಿ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿವರ

ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು 01-04-2016 (2016-17) ರಿಂದ 2018-19 (31-01-2019) ರವರೆಗೆ

 

2016-17, 2017-18 & 2018-19ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ವಿವರ

2018-19

BBMP. OLD GEN . SENIORITY
COMM.ORDER 18-19
CURR. GEN SENIORITY 18-19
ESSENTIAL 18-19
GOI- 14 FIN 18-19
GOI- OTHERS 18-19
GOI SWACH BHARATHA 18-19
GOK- LAKES 18-19
GOK- NAGAROTHANA 18-19
GOK OTHERS 18-19
GOK SIP 18-19
PRIORITY 18-19
SCSP-TSP 18-19

2017-18

BBMP. OLD GEN . SENIORITY
COMM.ORDER 17-18
GOI- 14 FIN 17-18
GOI- OTHERS 17-18
GOI SWACH BHARATHA
GOK- LAKES 17-18
GOK- NAGAROTHANA 17-18
GOK SIP 17-18
PRIORITY 17-18
SCSP-TSP 17-18

2016-17

BBMP. OLD GEN . SENIORITY
COMM.ORDER 16-17
GOI- 14 FIN 16-17
GOI- OTHERS 16-17
GOI SWACH BHARATHA
GOK- LAKES 16-17
GOK- NAGAROTHANA 16-17
GOK SIP 16-17
PRIORITY 16-17