ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. 198 ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಗಳ ನಡವಳಿಗಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್  2018

ಜನವರಿ 2019

ಫೆಬ್ರವರಿ 2019

 

 

ಪಾಲಿಕೆಯ 198 ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ನಕ್ಷೆ

ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಡಿ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿವರ

ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು 01-04-2016 (2016-17) ರಿಂದ 2018-19 (31-01-2019) ರವರೆಗೆ

 

2016-17, 2017-18 & 2018-19ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ವಿವರ

2018-19

BBMP. OLD GEN . SENIORITY
COMM.ORDER 18-19
CURR. GEN SENIORITY 18-19
ESSENTIAL 18-19
GOI- 14 FIN 18-19
GOI- OTHERS 18-19
GOI SWACH BHARATHA 18-19
GOK- LAKES 18-19
GOK- NAGAROTHANA 18-19
GOK OTHERS 18-19
GOK SIP 18-19
PRIORITY 18-19
SCSP-TSP 18-19

2017-18

BBMP. OLD GEN . SENIORITY
COMM.ORDER 17-18
GOI- 14 FIN 17-18
GOI- OTHERS 17-18
GOI SWACH BHARATHA
GOK- LAKES 17-18
GOK- NAGAROTHANA 17-18
GOK SIP 17-18
PRIORITY 17-18
SCSP-TSP 17-18

2016-17

BBMP. OLD GEN . SENIORITY
COMM.ORDER 16-17
GOI- 14 FIN 16-17
GOI- OTHERS 16-17
GOI SWACH BHARATHA
GOK- LAKES 16-17
GOK- NAGAROTHANA 16-17
GOK SIP 16-17
PRIORITY 16-17