ನಗರ ಯೋಜನೆ

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ 

  ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ 2015

  ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆಯ ನಕ್ಷೆಗಳು

  ವಲಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು(Z.R)

  ವಲಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ::20-03-2015

  ಕಟ್ಟಡ ಬೈ-ನಿಯಮಗಳು-2003

  ಯೋಜನೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ವಿವರಗಳು

ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ನಿಷೇಧದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು

ಸಹಾಯಕ ನಗರ ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳು - ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ 

  ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಯೋಜನೆ

  ನೋಂದಾಯಿತ ವೃತ್ತಿಪರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು -1

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು -2

ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್

ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನೀರ್ಸ್ -1

ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನೀರ್ಸ್ -2

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ಯೋಜನೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್, CC & OC ಶುಲ್ಕ 

ಶುಲ್ಕ ನೋಂದಣಿ ವೃತ್ತಿಪರರು

   FAQ's  ನಗರ ಯೋಜನೆ