ನಗರ ಯೋಜನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸ ಟೆಲಿಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಗೋಪುರಗಳ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 2019

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ 

  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

Amendments to Sec 321 of KMC Act 1976

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ 2015

  ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭೂ ಉಪಯೋಗ ನಕ್ಷೆಗಳು

  ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು (Z.R)

  ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:20-03-2015

  ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳು -2003

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಹಾಯೋಜನೆ 2015ರ ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಕುರಿತು

ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ವಿವರಗಳು

ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ವಿವರಗಳು

ಕಟ್ಟಡ  ನಕ್ಷೆ  ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಹಾಯಕ ನಗರ ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳು - ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ 

  ನಮೂನೆಗಳ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಮೂನೆಗಳು

  ನೋಂದಾಯಿತ ವೃತ್ತಿಪರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು -1

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು -2

ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್

ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ -1

ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ -2

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ದರಗಳ ವಿವರ

ವೃತ್ತಿಪರರ ನೋಂದಣಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ 

   FAQ's (ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)