ನಗರ ಯೋಜನೆ

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ 

  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ 2015

  ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭೂ ಉಪಯೋಗ ನಕ್ಷೆಗಳು

  ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು (Z.R)

  ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:20-03-2015

  ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳು -2003

ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ವಿವರಗಳು

ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ವಿವರಗಳು

ಕಟ್ಟಡ  ನಕ್ಷೆ  ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಹಾಯಕ ನಗರ ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳು - ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ 

  ನಮೂನೆಗಳ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಮೂನೆಗಳು

  ನೋಂದಾಯಿತ ವೃತ್ತಿಪರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು -1

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು -2

ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್

ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ -1

ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ -2

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ದರಗಳ ವಿವರ

ವೃತ್ತಿಪರರ ನೋಂದಣಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ 

   FAQ's (ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)