ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಮ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಹೆಸರು

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಹೆಸರು

1


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಎಂ.

 

44

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

2


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಶಕೀಲ್ ಆಹಮದ್

 

91

ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

3


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ ಎ

 

144

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ 

4


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಗೋವಿಂದರಾಜು

 

95

 ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

5


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷ

 

135

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

6


Pulpit Rock

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ

 

74

ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

7


Pulpit Rock

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಕೋಕಿಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

 

140

ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

8


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎನ್

 

86

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

9


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಕೀಬ್ ಝಾಕೀರ್

 

78

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

10


Pulpit Rock

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮೇಸಲ್ಮ

 

31

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

11


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್

 

152

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

12


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್

 

112

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ