ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಮ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಹೆಸರು

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಹೆಸರು

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಹೇಮಲತಾ

102

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

2

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ್

81

ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

3

ಶ್ರೀ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷ. ಎ

144

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ 

4

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಗಣೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 

49

 ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

5

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮ್ಮೇಸಲ್ಮ

31

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

6

ಶ್ರೀ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷ

135

ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

7

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಡಿ.ಸಿ. ರಮೇಶ್

141

ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

8

  

ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೇಲುನಾಯಕರ್

42

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

9

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ.ಸೌಮ್ಯ

117

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

10

ಶ್ರೀಮತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿ.ಎನ್.

121

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

11

ಶ್ರೀಮತಿ ಫರೀದಾ ಇಸ್ತಿಯಾಕ್ 

92

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

12

ಶ್ರೀ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಎಸ್ 

80

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ