ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಇಲಾಖೆಗಳು

 

ಆಡಳಿತ

ಎಆರ್ ಒ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ (ಕೋರಮಂಗಲ)

ಎಆರ್ ಒ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ (ಮಡಿವಾಳ)

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ

ಸಿಎಸ್ ಸಿ ದಕ್ಷಿಣ

ಸಿಎಸ್ ಸಿ ಮಡಿವಾಳ

ಸಿಎಸ್ ಸಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ

ಸಿಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ ಲೇಔಟ್

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸಿಇ ದಕ್ಶಿಣ

ಇಇ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಶಿಣ

ಇಇ ವಿಜಯನಗರ

ಇಇ ಎಸ್ಡಬ್ಲು ಡಿ ಜಯನಗರ

ಇಇ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್

ಇಇ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ

ಎಇಇ ಬನಶಂಕರಿ

ಇಇ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ

ಎಇಇಇ ಜಯನಗರ

ಇಇ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ

ಇಇ ಬಸವನಗುಡಿ

ಎಇಇ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ

ಎಇಇ ಜೆಪಿ ನಗರ

ಎಇಇ ಬಸವನಗುಡಿ

ಎಇಇ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್

ಎಇಇ ಕೋರಮಂಗಲ

ಎಇಇ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್

ಎಇಇ ಪರಿಸರ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ

ಎಇಇ ವಿಜಯನಗರ

ಎಇಇ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್

ಎಇಇ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ತಾನ

ಎಇಇ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ

ಎಇಇ ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ

ಎಇಇ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ

ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ

ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ

ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಬನಶಂಕರಿ

ಎಇಇಇ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವನಗುಡಿ

ಇಇ ಜಯನಗರ

ಎಇಇ ಗಿರಿನಗರ

ಎಇಇ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ

ವಿದ್ಯುತ್

ಇಇ ವಿದ್ಯುತ್

ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು

 

ನಗರ ಯೋಜನೆ

ಎಡಿಟಿಪಿ ದಕ್ಷಿಣ -1

ಎಡಿಟಿಪಿ ದಕ್ಷಿಣ-2

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳು

ಎಸಿಎಫ್ ದಕ್ಶಿಣ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ 1 & 2 ವಿಭಾಗ

ಅರಣ್ಯ

ಉಪ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ

ಕಂದಾಯ

ಬಸವನಗುಡಿ ಆರ್ ಒ ಕಚೇರಿ

ಆರ್ ಒ ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ

ಆರ್ ಒ ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್

ಕೋರಮಂಗಲ ಎಆರ್ ಒ ಕಚೇರಿ

ಎಆರ್ ಒ ಗಿರಿನಗರ

ಎಆರ್ ಒ ಬಸವನಗುಡಿ

ಎಆರ್ ಒ ಜೆ ಪಿ ನಗರ

ಎಆರ್ ಒ ಬಿಟಿ ಎಂ ಲೇಔಟ್

ಎಆರ್ ಒ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ

ಎಆರ್ ಒ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ

ಎಆರ್ ಒ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ

ಎಆರ್ ಒ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ತಾನ

ಎಆರ್ ಒ ವಿಜಯನಗರ

ಆರ್ ಒ ದಕ್ಶಿಣ-3

ಆರ್ ಒ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ

ಆರ್ ಒ ಕೋರಮಂಗಲ

ಎಆರ್ ಒ ಬನಶಂಕರಿ

ಎಆರ್ ಒ ಜಯನಗರ

ಎಆರ್ ಒ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ

ಆರ್ ಒ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ

ಆರೋಗ್ಯ

ಎಚ್ ಒ ದಕ್ಶಿಣ

ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಎಂ ಒ ಎಚ್ ಜಯನಗರ

ಎಂಒಎಚ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ

ಎಂಒಎಚ್ ವಿಜಯನಗರ

ಎಂಒಎಚ್ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್

ಎಂಒಎಚ್ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ

ಎಂಒಎಚ್ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ

ಎಂಒಎಚ್-ಬಸವನಗುಡಿ

ಪೋಬ್ಬತ್ತಿ ಮೆಟರ್ ನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಜಯನಗರ ಮೆಟರ್ ನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಯಡಿಯೂರು ಮೆಟರ್ ನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಬನಶಂಕರಿ ರೆಫೆರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 

ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡೆನ್ ಮೆಟರ್ ನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಮೆಟರ್ ನಿಟಿ ಹೋಂ ಮತ್ತು ಯುಎಫ್ ಡಬ್ಲು ಸಿ -ಪೋಬ್ಬತ್ತಿ

ಮೆಟರ್ ನಿಟಿ ಹೋಂ - ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡೆನ್

ಮೆಟರ್ ನಿಟಿ ಹೋಂ - ಯಡಿಯೂರು

ರೆಫೆರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ-ಬನಶಂಕರಿ

ಮೆಟರ್ ನಿಟಿ ಹೋಂ- ಜಯನಗರ

ಗವಿಪುರಂ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಂ

ದಾಸಪ್ಪ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಂ

ಏನ್ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಂ

ಹನುಮ೦ತ ನಗರ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಂ

ಯಡಿಯೂರು ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ

ಹನುಮ೦ತನಗರ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ

ಯು ಎಫ್ ಡಬ್ಲು ಸಿ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್

ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್

ಪರಿಸರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ

ಬಾಪೂಜಿ ನಗರr ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್

ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್

ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್

ಎಂ ಸಿ ಎಚ್-ಎಫ್ ಡಬ್ಲು (ದಕ್ಷಿಣ)

ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಂ ಪೋಬ್ಬತ್ತಿ

ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರೆಫೆರ್ರೆಅಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಮೂಡಲ ಪಾಳ್ಯ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಂ

ಎಂ ಒ ಎಚ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಕಲ್ಯಾಣ

ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್

ಎಆರ್ ಒ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್

ಜಾಹೀರಾತು

ಎಆರ್ ಒ ಜಾಹೀರಾತು ದಕ್ಷಿಣ