ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್  2016 ರ ವಿವರಗಳು

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು 2016

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಾರ್ಟ್

ನಗರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ

ಕಾಯಿದೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಟೆಂಡರ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ. ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳು

ಹೊಸ ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ. ಟೆಂಡರ್ 2015-16

  ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

 ಸಗಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು

 ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

 ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ. ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ. ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕ್ಗಳು

 ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು- ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಗತಿ