ನೋಂದಾಯಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು

 

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸೇವಾದಾರರುಗಳು

 

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಂಗೀಕೃತ ಸೇವಾದಾರರು

 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2015-2020ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿಯ ಸಿವಿಲ್/ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೊಂದಣಿ/ನವೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿ

2015 ರಿಂದ 2020ರ ಸಿವಿಲ್ ಪರವಾನಗಿಯ ಪಟ್ಟಿ-ವರ್ಗ-I

2015 ರಿಂದ 2020ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರವಾನಗಿಯ ಪಟ್ಟಿ-ವರ್ಗ-I

2015 ರಿಂದ 2020ರ ಸಿವಿಲ್ ಪರವಾನಗಿಯ ಪಟ್ಟಿ-ವರ್ಗ-II

2015 ರಿಂದ 2020ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರವಾನಗಿಯ ಪಟ್ಟಿ-ವರ್ಗ- II

2015 ರಿಂದ 2020ರ ಸಿವಿಲ್ ಪರವಾನಗಿಯ ಪಟ್ಟಿ-ವರ್ಗ-III

2015 ರಿಂದ 2020ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರವಾನಗಿಯ ಪಟ್ಟಿ-ವರ್ಗ- III

2015 ರಿಂದ 2020ರ ಸಿವಿಲ್ ಪರವಾನಗಿಯ ಪಟ್ಟಿ-ವರ್ಗ- IV

2015 ರಿಂದ 2020ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರವಾನಗಿಯ ಪಟ್ಟಿ-ವರ್ಗ- IV

 

ನೊಂದಣಿ/ನವಿಕರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಬಂದನೆಗಳು