ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಲಯವಾರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ 

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿವರ  

ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಮರಗಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು  

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು  

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದೇ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ