ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು

 

ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನ -ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ದಿನಾಂಕ: 01-04-2016 ರಿಂದ 25-02-2017ರವರೆಗಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ, ವಿಶೇಷ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಯ ವಿವರಗಳು. 
2016-17 ಹಾಗೂ  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು-ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ.
2016-17 ಹಾಗೂ  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ  ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು-ಮಹಾದೇವಪುರ ವಲಯ.

2016-17 ಹಾಗೂ  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ  ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು-ಪೂರ್ವ ವಲಯ.

2016-17 ಹಾಗೂ  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ  ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು-ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ಪೂ ರ್ವ ವಲಯ.
2016-17 ಹಾಗೂ  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ  ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ.

2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ-ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು-ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ   

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6

 ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆಯ ನಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರ

Tree Cutting Layout-1

Tree Cutting Layout-2

Tree Cutting Layout-3

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ(ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ-ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ) 

ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಅರಮನೆ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧೀಸಿದಂತಹ ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್ ಅಧೀಸೂಚನೆ .

ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್ ಅಧೀಸೂಚನೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 24-11-2015 (ಸುತ್ತೋಲೆ) ಅನ್ವಯ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ 2015-16 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯ ವಿಶೇಶ ಅನುದಾನ 2015-16 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಪಡೆದ ರಸ್ತೆಗಳು /ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ನಗರೋಥ್ಥಾನ 2014-15 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ನಗರೋಥ್ಥಾನ 2014-15 ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ-ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ)