2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ವರದಿ

ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರದಿ

ವಲಯವಾರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿವರಗಳು

ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಮರದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ