ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
Auction Notification (HO Clinical-East)
Booth Planning Templete
Selection List
ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

135 ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕಾ ಬೂತ್ ಗಳ ವಿವರ

ಪೂರ್ವ ವಲಯ

ಭಾಗ-1

ಭಾಗ-2 

ಭಾಗ-3

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ

ಭಾಗ-1 

ಭಾಗ-2

ಭಾಗ-3

 ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ಭಾಗ-1

ಭಾಗ-2

ಭಾಗ-3

ಭಾಗ-4