ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ವೃಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ (ಮರಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ)
ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಂಡಗಳ ವಿವರಗಳು (2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ)

ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮರದ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 ವಿವರಗಳು

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾದ ಗಿಡಗಳ/ಸಸಿಗಳ ಸ್ಥಳವಾರು/ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ವಿವರಗಳು