ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮರದ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 ವಿವರಗಳು

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾದ ಗಿಡಗಳ/ಸಸಿಗಳ ಸ್ಥಳವಾರು/ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ವಿವರಗಳು