ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯವ್ಯಯಗಳು 
BBMP Budget 

 

2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2010-11
2009-10