8 ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉಧ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಪೂರ್ವ

  ಅನುಬಂಧ-ಪೂರ್ವ-1 
  ಅನುಬಂಧ-ಪೂರ್ವ-2  
  ಅನುಬಂಧ-ಪೂರ್ವ-3  
  ಅನುಬಂಧ-ಪೂರ್ವ-4  
  ಅನುಬಂಧ-ಪೂರ್ವ-6 
 ಅನುಬಂಧ-ಪೂರ್ವ-7  
ಉಪ ಅನುಬಂಧ-ಪೂರ್ವ-7A

ದಕ್ಷಿಣ

 ಅನುಬಂಧ-ದಕ್ಷಿಣ-1  
 ಅನುಬಂಧ-ದಕ್ಷಿಣ-2
 ಅನುಬಂಧ-ದಕ್ಷಿಣ-3  
 ಅನುಬಂಧ-ದಕ್ಷಿಣ-4  
 ಅನುಬಂಧ-ದಕ್ಷಿಣ-4A  
 ಅನುಬಂಧ-ದಕ್ಷಿಣ-5  
 ಅನುಬಂಧ-ದಕ್ಷಿಣ-5A  
 ಅನುಬಂಧ-ದಕ್ಷಿಣ-6  
 ಅನುಬಂಧ-ದಕ್ಷಿಣ-7A  

ಪಶ್ಚಿಮ

 ಉಪ ಅನುಬಂಧ-ಪಶ್ಚಿಮ-1 
 ಉಪ ಅನುಬಂಧ-ಪಶ್ಚಿಮ-2 
 ಉಪ ಅನುಬಂಧ-ಪಶ್ಚಿಮ-3
 ಉಪ ಅನುಬಂಧ-ಪಶ್ಚಿಮ-3A
 ಉಪ ಅನುಬಂಧ-ಪಶ್ಚಿಮ-4
 ಉಪ ಅನುಬಂಧ-ಪಶ್ಚಿಮ-6
 ಉಪ ಅನುಬಂಧ-ಪಶ್ಚಿಮ-7
 Sಉಪ ಅನುಬಂಧ-ಪಶ್ಚಿಮ-7A