ಕಾಮಗಾರಿ

ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 08 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರ
ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಿನಾಂಕ 31-07-2017ರಂದು ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ Defect Liability/Maintenanceಗಳ ವಿವರ

ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು, ರಸ್ತೆಬದಿ ಚರಂಡಿ, ಶೌಲ್ಡರ್ ಡ್ರೈನ್‍ಗಳ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ

ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗಣಕೀಕರಣದ ವಿವರಗಳು.
2016-17ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.
ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಬೈಲ್ ಟವರ್ ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯವ್ಯಯ 2017-18 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಖಾಸಗಿ ಜಮಿನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ.(Part-1)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-2)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-3)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ.(Part-4)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ.(Part-5)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-6)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-7)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-8)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-9)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-10)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-11)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-12)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-13)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-14)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-15)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-16)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-17)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-18)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-19)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-20)

ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-21)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-22)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-23)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-24)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-25)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-26)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-27)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-28)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-29)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-30)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-31)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-32)
ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2016ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. (Part-33)
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 198 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ "ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್" ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ|| ಕೆ.ಇ.ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿ.

ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಾರ್ಟ್

ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಲಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

2015-16 ಕ್ಕೆ (ಅನುಷ್ಠಾನ ) ಮತ್ತು 2016-17 ಕ್ಕೆ(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ) ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ/ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ವಿವರಗಳು

ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

30-01-2016 ರ ಒಳಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಬೆಂ.ನೀ.ಸ. ಮತ್ತು ಒ. ಮಂ.ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ: 07-01-2016

19-01-2016 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಪಾಲಿಕೆ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ- ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ

ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ

ದಿನಾಂಕ 24-11-2015 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಗರೋತ್ಥಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು(ಸುತ್ತೋಲೆ) (Circular) 

ದಿನಾಂಕ 24-11-2015 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಗರೋತ್ಥಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

2015-16 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಭೆ ಸೂಚನೆ 03-11-2015

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿವರಗಳು

15-12-2015 ರಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 14ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ 08-01-2015

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ 05-01-2015

14 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮೆ|| ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅನುಮೋದನೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ-1

ಸುತ್ತೋಲೆ-2

ಸುತ್ತೋಲೆ-3

ಸುತ್ತೋಲೆ-4

ಸುತ್ತೋಲೆ-5

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‍ಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‍ಗಳು ಪೂರ್ವ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‍ಗಳು ಯಲಹಂಕ

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್‍ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಪೂರ್ವ

ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ

ಮಹದೇವಪುರ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ

ದಕ್ಷಿಣ

ಯಲಹಂಕ

ಪಶ್ಚಿಮ

ಕಾಮಗಾರಿ ತಪಸೀಲುಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಸಂಗ್ರಹ/ಸಾರಾಂಶ

ಪೂರ್ವ

ಪೂರ್ವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಪೂರ್ವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ-1 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ/strong>

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕೆರೆಗಳು

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ. ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

2009-10 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಡ್ ಮಾಹಿತಿ

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಪೂರ್ವ

ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ

ಮಹದೇವಪುರ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ

ದಕ್ಷಿಣ

ಪಶ್ಚಿಮ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ(ಸಿ ಇ ಯೋಜನೆ 1)

ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ

ಸಿ ಇ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ. 35,36 ಮತ್ತು 45.

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ, ನಿಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಲಹಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ

ಕೆಲಸ ಆದೇಶ

ಅಂದಾಜು

ಒಪ್ಪಂದ

ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳು

ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2005-10 ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2005-10 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-1 ಎ ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-1 ಎ ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2005-10 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-1 ಬಿ ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-1 ಬಿ ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-2 ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2005-10 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-2 ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2005-10 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-3 ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2005-10 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-4 ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2005-10 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-4 ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2005-10 ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-1 ಎ ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-1 ಎ ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-1 ಬಿ ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-1 ಬಿ ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-2 ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-2 ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-3 ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-3 ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-4 ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿ 2010-15 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ-4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಡಕ್ಟ್‍ಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು

ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು

ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು-ಟಿಇಸಿ

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‍ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳು

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಾವರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‍ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳು

ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‍ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳು

ಪ್ಲಾಟ್‍ಫಾರಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅರಾಕ್ ಅಂಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದಿವಂಗರ ರಾಜಣ್ನ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ

72ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ  ಅಧಿಸೂಚನೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಬಿ ಎಸ್ ಯು ಪಿ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ

ಹಂತ-1, ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಜಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್

ಗೋಪಾಲಪುರ

ಎನ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ

ಶಿವಾಜಿನಗರ

ವಸಂತನಗರ

ಜಸ್ಮಾ ಭವನ್

ಭಕ್ಷಿ ಗಾರ್ಡನ್

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ