ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿಗಾ ಸಮಿತಿಯ (MCMC) ದೂರುಗಳ ಕುರಿತು-080 - 22975869
MCMC-ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-ಅನುಭಂದ-A
173-ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 03-06-2018ರಂದು ನಡೆದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ 410(PRO/APRO/PO) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಗಳ ವಿವರ 

ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು