ಓ ಎಫ್ ಸಿ

ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ