ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಇಲಾಖೆಗಳು

ಆಡಳಿತ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಎಇಇ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಎಇಇ ಕಚೇರಿ (ಯೋಜನೆ-2)

ಎಇಇ ಕಚೇರಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

ಎಇಇ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ

ಇಇ ಯೋಜನೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಇಇ ಎಸ್ ಡಬ್ಲು ಡಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಇಇ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 1

ಇಇ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 2

ಇಇ ವಿದ್ಯುತ್

ಎಇಇ ಪೀಣ್ಯ

ಎಇಇ ಕಚೇರಿ(ಯೋಜನೆ-1)

ಇಇ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ

ಸಿಇ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಇಇ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಇಇ ಯೋಜನೆ-1

ಇಇ ಯೋಜನೆ-2

ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು

ಇಇ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು

ಇಇ ರಸ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್

ನಗರ ಯೋಜನೆ

ಎಡಿಟಿಪಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳು

ಎಸಿ ಎಫ್ ಕಚೇರಿ

ಕಂದಾಯ

ಎಆರ್ ಒ .ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಎಆರ್ ಒ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ

ಎಆರ್ ಒ ಕಚೇರಿ ಪೀಣ್ಯ

ಎಆರ್ ಒ ಕಚೇರಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

ಆರ್ ಒ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಆರೋಗ್ಯ

ಪರಿಸರ ಕಚೇರಿ ಸೆಲ್ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ

ಎಂ ಒ ಎಚ್ ಕಚೇರಿ

ಪರಿಸರ ಕಚೇರಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

ಕಲ್ಯಾಣ

ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಜಾಹಿರಾತು

ಎಆರ್ ಒ ಜಾಹಿರಾತು