ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು - ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲಾಖೆ
2016-17 ಹಾಗೂ  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ  ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು-ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ಪೂ ರ್ವ ವಲಯ.

ಟೆ೦ಡರ್ ಶ್ಯುರ್ ರಸ್ತೆಗಳು

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುಮೋದನೆ 2015-16