ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ  ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ  ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ