ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನುಕರರುಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಬಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸಭಾಸೂಚನಾ ಪತ್ರ-ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು(Single File System) ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಆಂತರೀಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ-ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಡಿಸೆಂಬರ -2017ರ ವೇತನ ಬಿಲ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರವಲು ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ-Part-2
ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ-ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ-ನಿಯಮ 32ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರ.ದ.ಸ ರವರುಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ-ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ವೆಬ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ(DA) ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ:11-10-2017-ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮ-32ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
HRMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕ ಗಣಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ HRMS ಗೆತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ತರಬೇತಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉನ್ನತಿಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು -18-07-2017
ಚುನಾವಣಾ ರದ್ದು ಆದೇಶ-ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆನ್ ಗಳ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ:ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಡತ/ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆನ್ ಗಳ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ-ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆನ್ ಗಳ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ/ಅಧಿಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆನ್ ಗಳ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ವಿವರ.

 

ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ

17-07-2017 ರಿಂದ 19-07-2017-Part-1

17-07-2017 ರಿಂದ 19-07-2017-Part-2

17-07-2017 ರಿಂದ 19-07-2017-Part-3

20-07-2017 ರಿಂದ 22-07-2017

 

ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 

27-06-2017 ರಿಂದ 28-06-2017

29-06-2017 ರಿಂದ 01-07-2017

17-07-2017 ರಿಂದ 19-07-2017

20-07-2017 ರಿಂದ 22-07-2017

16-08-2017 ರಿಂದ 18-08-2017