ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ - ಅಧಿಸೂಚನೆ
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ದಿನಾಂಕ:22-05-2017
ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ  ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ  ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ