ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ HRMS ಗೆತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ತರಬೇತಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉನ್ನತಿಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು -18-07-2017
RTI-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಿ
ಚುನಾವಣಾ ರದ್ದು ಆದೇಶ-ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆನ್ ಗಳ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ:ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಡತ/ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆನ್ ಗಳ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ-ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆನ್ ಗಳ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ/ಅಧಿಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆನ್ ಗಳ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ವಿವರ.

 

ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ

17-07-2017 ರಿಂದ 19-07-2017-Part-1

17-07-2017 ರಿಂದ 19-07-2017-Part-2

17-07-2017 ರಿಂದ 19-07-2017-Part-3

20-07-2017 ರಿಂದ 22-07-2017

 

ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 

27-06-2017 ರಿಂದ 28-06-2017

29-06-2017 ರಿಂದ 01-07-2017

17-07-2017 ರಿಂದ 19-07-2017

20-07-2017 ರಿಂದ 22-07-2017

16-08-2017 ರಿಂದ 18-08-2017