ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಮ  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1.    

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

22237455/22221286

comm@bbmp.gov.in

2.    

ಡಾ|| ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ.  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸುಕಂದಾಯಜಾಹೀರಾತು)

22975707

scfinbbmp@gmail.com

3.    

ಡಾ|| ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರಪುರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

22975551/ F-22124357

bbmpspecialcommissioner@gmail.com

4.    

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಸಿ. ವೃಷಬೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ,
ಐ.ಎ.ಎಸ್.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿ,ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)

22975728/22975570

bbmpestate@gmail.com

           5. ಶ್ರೀ ಅನ್ಬು ಕುಮಾರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) 22975552  

6.    

ಶ್ರೀ ರಂದೀಪ್ ಡಿ, IAS

 

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ & ಆರೋಗ್ಯ)

 

addcomm.ad@gmail.com

7. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಎಸ್. ಐ.ಎ.ಎಸ್. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಂದಾಯ)    
8. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್.ಜಿ., ಐ.ಎ.ಎಸ್. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಲ್ಯಾಣ)