ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ವಿವರಗಳು 

ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳು (ಮುಖ್ಯಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ದೃಢಿಕೃತ)

2014-15

2015-16