ವಲಯ, ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ರಸ್ತೆಗಳ ವಲಯ ವರ್ಗಿಕರಣ

 

ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಂಪಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ 2017-18, 2016-17 (ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

2016-17 ಅಂತಿಮ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2016-17 ಅಂತಿಮ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 

 

 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗಳು  ಅಥವಾ  ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

 

ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವಿವರ

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವಿವರಗಳು

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವಿವರಗಳು

ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವಿವರಗಳು