ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಡಿ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿವರ

2016-17 2017-18 2018-19