ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನುಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ.

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿವರ.