ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿಗಾ ಸಮಿತಿಯ (MCMC) ದೂರುಗಳ ಕುರಿತು-080 - 22975869
MCMC-ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-ಅನುಭಂದ-A

ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು