ನಗರ ಸಭೆ

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್

ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಂಕಿತ (ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ) ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಂಕಿತ (ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ) ಅಧಿಸೂಚನೆ 2015-2020

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಂಕಿತ (ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ) ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಯ (ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ) ನಿಯಮಗಳು-2016

 

ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾದ್ಯತೆಗಳು

 

2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾದ್ಯತೆಗಳು
2017-18 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾದ್ಯತೆಗಳು
2016-17 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾದ್ಯತೆಗಳು
2015-16 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾದ್ಯತೆಗಳು

2014-15 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾದ್ಯತೆಗಳು

2009-10 ರಿಂದ 2014-15 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾದ್ಯತೆಗಳು

 

ವಾರ್ಡ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ 15-01-2013

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

 

12 ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿವರಗಳು

 

ಸಂಸ್ಥೆ - ನೌಕರ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ/ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಪೀಲು ನಡೆವಳಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭ್ಯುದಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

OFC ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯಗಳು

ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ / ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನಡೆವಳಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ / ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗೊತ್ತುವಳಿ

24-04-2015 

19-05-2015

10-06-2015

27-04-2015

22-05-2015

12-06-2015

30-04-2015

25-05-2015

15-06-2015

12-05-2015

29-05-2015

16-06-2015

13-05-2015

02-06-2015

18-06-2015

14-05-2015

04-06-2015

20-06-2015

15-05-2015

05-06-2015

22-06-2015

16-05-2015

08-06-2015

23-06-2015

 

2014-15 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾದ್ಯತೆಗಳು