ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು - ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲಾಖೆ

CE Mechanical Sweeping Programme as on 26-08-2019

Programme of Arterial and Sub Arterial Roads identified for Mechanical Sweeping- East Division

Action Plan of Tractor and Labours engaged by RI-East Division

Road List allotted for Mechanical Sweeping pertains to West Zone

 Programme of Arterial and Sub Arterial Roads identified for Mechanical Sweeping- Yelahanka Division

Action Plan of Tractor and Labours engaged by RI-Yelahanka Division

Action Plan of Tractor and Labours engaged by RI-Mahadevapura (K.R.Pura) Division

Action Plan of Tractor and Labours engaged by RI-Dasarahalli Division

Road Details for Mechanical Sweeping in RI-Mahadevapura (K.R.Pura) Division

Road Details for Mechanical Sweeping in RI-Mahadevapura Division

Programme of Arterial and Sub Arterial Roads identified for Mechanical Sweeping- Rajarajeshwarinagar Division

Road details for Mechanical Sweeping in RI-Bommanahalli Division

Road Maintenance Tractor and Labour Teams of Road Infrastructure

Action Plan of Tractor and Labours engaged by RI-South Division

Road details for Mechanical Sweeping in RI-South Division

ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಶಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡಗಳ ವಿವರಗಳು (2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ)
2016-17 ಹಾಗೂ  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ  ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು-ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ಪೂ ರ್ವ ವಲಯ.

ಟೆ೦ಡರ್ ಶ್ಯುರ್ ರಸ್ತೆಗಳು

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುಮೋದನೆ 2015-16