ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಮ  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1.     

ಶ್ರೀ, ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೆ.

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

22237455  /22221286

comm@bbmp.gov.in

2.     

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿ ರಶ್ಮಿ,
ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಲ್ಯಾಣ)

22975521

9480685104

3.     

ಶ್ರೀ. ಮನೋಜ್ ಆರ್,
ಐ.ಎಫ್. ಎಸ್.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು, ಕಂದಾಯ, ಜಾಹೀರಾತು)

22975707

scfinbbmp@gmail.com

4.     

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್. ವಿಜಯ ಶಂಕರ್,
ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ, ಆಡಳಿತ)

22975551/ F-22124357

bbmpspecialcommissioner@gmail.com

5.     

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಿ ರವೀಂದ್ರ,
ಐ.ಐ.ಎಸ್.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿ,ಶಿಕ್ಷಣ,ತೋಟಗಾರಿಕೆ,ಕಲ್ಯಾಣ)

22112585/22975597/22975728

bbmpestate@gmail.com

6.     

ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿ. ನಾಯಕ್

 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)

22975552/F22221280

addcomm.ad@gmail.com