ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ವಲಯವಾರು /ಒತ್ತುವರಿಗಳ ವಿವರ

Assistant Director Land Records Certified Survey Sektches/encrochment details

Bommanahalli
Dasarahalli
East
R R Nagar
Yelahanka
Mahadevapura