header

Bommanahalli

 

Division

Date

Division

Subject

EE BD 23-09-2020 BBMP/EE/BD/Tend-04/2020-21 Invitation for Tender (IFT)
EE BPD 05-09-2020 BBMP/EE/BPD/TEND/02/2020-21 Invite for Tender (IFT)
EE BD 31-08-2020 BBMP/EE/BD/Tend-03/2020-21 Invitation for Tender (IFT)
EE BD 03-08-2020 BBMP/EE/BD/Tend-02/2020-21 Invitation for Tender (IFT)
EE BH 21-05-2020 BBMP/EE/BH/Tend-01/2020-21 Invitation for Tender (IFT)
EE-BPD 20-05-2020 BBMP/EE/BPD/Tend-01/2020-21 Invitation for Tender (IFT)
EE-BH 24-02-2020 BBMP/EE/BH/Tend-9141/2019-20 Invitation for Tender (IFT)
EE-BH 24-02-2020 BBMP/EE/BH/Tend-4144/2019-20 Invitation for Tender (IFT)
EE-BH 05-02-2020 BBMP/EE/BH/Tend-09/2019-20 Invitation for Tender (IFT)
EE-SWD 30-11-2019 EE/SWD/BHZ/TEND/04/2019-20 Invitation for Tender (IFT)
JC BH 21-11-2019 ಜಂಆ(ಬೊ)/ಪಿ.ಆರ್/1086/2019-20 ತಿದ್ದುಪಡಿ-1
JC BH 25-10-2019 ಜಂಆ(ಬೊ)/ಪಿ.ಆರ್/1086/2019-20 ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
EE BH 09/09/2019 ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಕಾಪಾಅ/ಬೊವಿ/ಪಿಆರ್/78/19-20 ದರಗಳಿಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
EE BH 09/09/02019 ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಕಾಪಾಅ/ಬೊವಿ/ಪಿಆರ್/21/19-20 ದರಗಳಿಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
EE BH 08/07/2019 BBMP/EE/BH/08/2019-20 Invitation for Tender (IFT-08)
EE BH 08/07/2019 BBMP/EE/BH/07/2019-20 Invitation for Tender (IFT-07)
EE BH 10/06/2019 BBMP/EE/BH/06/2019-20 Invitation for Tender (IFT-06)
EE BH 10/06/2019 BBMP/EE/BH/05/2019-20 Invitation for Tender (IFT-05)
EE BPD 03/06/2019 BBMP/EE/BPD/TEND/02/2019-20 Short Term Tender Notification
EE BPD 03/06/2019 BBMP/EE/BPD/TEND/02/2019-20 Short Term Tender Notification
EE RI 28/05/2019 EE/RI-BH/TEND/02/2019-20 Short Term Tender Notification
BBMP BH 17/05/2019 BBMP/EE/BH/04/2019-20 Short Term Tender Notification
BBMP BH 09/05/2019 BBMP/EE/BH/03/2019-20
Invitation for tender(IFT)
BBMP BH 09/05/2019 BBMP/EE/BH/02/2019-20
Invitation for tender(IFT)
BBMP BSD 08/05/2019 BBMP/EE/BSD/04/2019-20
Invitation for tender(IFT)
BBMP BPD 03/05/2019 BBMP/EE/BPD/01/2019-20
Invitation for tender(IFT)
BBMP EE 03/05/2019 BBMP/EE/BH/01/2019-20
Invitation for tender(IFT)
BBMP EE 21/03/2019 BBMP/EE/BH/05/2018-19
Invitation for tender(IFT)
EE BPD 28-02-19 BBMP/EE/BPD/TEND/06/2018-19 Invitation for Tender (IFT)
SWD BH 20-02-19 BBMP/EE/BH/04/2018-19 Invitation for Tender (IFT)
SWD BPD 19-02-19 BBMP/EE/BPD/TEND/05/2018-19 Invitation for Tender (IFT)
SWD BPD 19-02-19 BBMP/EE/BPD/TEND/04/2018-19 Invitation for Tender (IFT)
SWD BOM 11-02-19 EE/SWD/BOM/TEND/03/2018-19 Invitation for Tender (IFT)
EE-RI BH 14-02-19 EE/RI-BH/TEND/03/2018-19 Invitation for Tender (IFT)
EE-BH 06-02-19 BBMP/EE/BH/03/2018-19 Invitation for Tender (IFT)
EE-BSD 05-02-19 BBMP/EE/BSD/TEND/08/2018-19 Invitation for Short Term Tender
EE-BH 05-02-19 EE/RI-BH/TEND/02/2018-19 Invitation for Tender (IFT)
EE/Pro 23-01-19 BBMP/EE/Project/Tend-03/2018-19 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
EE/BPD 19-01-19 BBMP/EE/BPD/TEND/03/2018-19 Invitation for Tender (IFT)
EE/BH 18-01-19 BBMP/EE/BH/02/2018-19 Invitation for Tender (IFT-2)
EE/BPD 10-01-19 BBMP/EE/BPD/TEND/02/2018-19 Short term Tender