ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಭದ್ರೇಗೌಡ
ಉಪ ಮಹಾಪೌರರು
Deputy Mayor

 

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹೆಚ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

 

ಹೊಸತೇನಿದೆ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ