ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

 


ಶ್ರೀ. ಎಂ ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್
ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
BBMP

 


ಶ್ರೀ.ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜು ಸಿ.ಆರ್
ಉಪ ಮಹಾಪೌರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ